Splošni pogoji spletnih nagradnih iger

posted in: Novičke | 0

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na internetu – Univerzitetna športna zveza Maribor

18. januar 2018, Maribor

Veljajo za internetna socialna omrežja FACEBOOK in INSTAGRAM profile Zdrava zabava.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Organizator nagradnih iger je Univerzitetna športna zveza Maribor.

POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.
(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
(6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.
(7) Všečkanje, označevanje in deljenje objav oziroma strani ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.
(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook Profilu.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.
(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE
5. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu Zdrave zabave, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Gosposvetska cesta 83, Maribor).

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.
(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko nagradna igra poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti spletni strani, kjer nagradna igra tudi poteka.
(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook Profila.
(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.
(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Gosposvetski cesti 83, Maribor. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
(3) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.
(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh
lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade); ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
(8) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.
(2) Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.
(3) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(4) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
(5) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@zdravazabava.com
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: maja@zdravazabava.com

Maribor, 18.januar 2018
UŠZM

Vadba capoeire

posted in: Novičke | 0

Capoeire je veščina, ki združuje elemente igre, borilne veščine, plesa, glasbe in akrobatike. Je odlično sredstvo sprostitve in rekreacije, služi pa lahko tudi kot oblika samoobrambe. Vadba capoeire je zabavna in kreativna, lahko tudi fizično naporna, izvaja pa se ob spremljavi glasbe.

Z redno vadbo capoeire se naučimo samoobrambe, povečamo gibljivost telesa, pridobimo na telesni moči, izboljšamo koordinacijo v prostoru in razvijemo občutek za ritem. Capoeira je primerna za mlajše in starejše, ženske in moške, bolj in manj razgibane, zato ste vabljeni vsi, ki vas zanima nekaj novega.

Vsak lahko v capoeiri najde nekaj zase, zato vabljeni v dobro družbo!  Termini so primerni za začetnike in nadaljevalce.

 

Termin in kraj:

OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15, Maribor (mala telovadnica)

– Ponedeljek od 17.30 do 19.00

 OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10, Maribor (mala telovadnica)

– Sreda od 17.45 do 19.15

 

Cena tečaja za študente (člane ZZ): 40 € za enomesečni tečaj (8 obiskov v tekočem koledarskem mesecu)

Vplačila direktno pri izvajalcu programa Capoeria Slovenija.

Izvajalec programa:

ŠKD Capoeira Slovenija

Gasparijeva 9

1000 Ljubljana

Å    040 820 364      (Vojko Stolnik)

›  capoeira.slovenija@gmail.com

Brezplačno drsanje!

posted in: Novičke | 0

Brezplačno študentsko drsanje na pokritem drsališču na Trgu svobode v Mariboru vsako sredo od 18.00 do 21.00.

Možnost izposoje drsalk po ceni 2€.

Vsak udeležencev se za koriščenje brezplačnega drsanja identificira s študentsko izkaznico ali indeksom.

Pod strokovnim vodstvom bomo v času drsanja vsako sredo med 19.00 in 20.00 organizirali začetni ter izpopolnjevalni tečaj drsanja.

Cena vodenega tečaja znaša 10€ za 4 obiske.

Več o tečaju TUKAJ.

drsanje

Turnir v pikadu in ročnem nogometu

posted in: Novičke | 0

Želiš pokazati kako mirno roko imaš?

Znaš zadeti v polno?

Je v tebi vsaj malo tekmovalnega duha?

….

Če si si na vsaj eno vprašanje odgovoril z DA, potem moraš priti 22.1.2018 na ŠTUK, kjer bo potekal turnir v pikadu in ročnem nogometu.

Zmagovalec bo postal prvak Univerzitetnega mesta Maribor, zato je pogoj za sodelovanje STATUS ŠTUDENTA!

Turnir bo potekal v naslednjih kategorijah:

PIKADO – posamezno 501 (MastersOut)

PIKADO – dvojice 301 (MastersOut)

ROČNI NOGOMET – dvojice

Število mest v vsaki kategoriji je OMEJENO, zato ne odlašaj s prijavo!

Prijavnina: 5€/osebo (vključuje kuponček za pijačo in snack), 10€/ekipo (vključuje kuponček za pijačo in snack)

Prijave:Kavarna ŠTUK ali eno uro pred pričetkom turnirja – do zapolnitve mest

 

Pokali in bogate nagrade za najboljše!

V času turnirja bo ŠTUK pripravil akcijske cene pijač.

PRAVILA
RAZPIS

Prvenstvo univerzitetnega mesta Maribor 2017

RAZPIS TEKMOVANJA

Turnir_UM_pikado_ročni nogomet_2018

 

DUP v strelstvu

posted in: Novičke | 0

Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA) in Strelska zveza Slovenije (SZS) bosta 11. janurja 2018 v Trbovljah priredili Državno univerzitetno prvenstvo v strelstvu za študijsko leto 2017/18. Tekmovanje bo potekalo v prostorih Strelskega društva 1956 (Trg Revolucije 17) v Trbovljah.
Udeleženci se bodo borili za naslov Državnega univerzitetnega prvaka v streljanju za študijsko leto 2017/18, tekmovanje pa bo štelo tudi kot kvalifikacije za udeležbo na Svetovnem univerzitetnem prvenstvu v streljanju, ki bo aprila 2018 v Maleziji.

Na Državnem univerzitetnem prvenstvu lahko sodelujejo:

 Študentje s slovenskim državljanstvom in veljavnim statusom v študijskem letu
2017/18 na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji in tujini
(višje šole, samostojni visokošolski zavodi, univerze),

 Diplomanti višješolskih in visokošolskih študijskih programov, ki so ali bodo
diplomirali od 14. 3. 2017 do dneva tekmovanja.

Državno prvenstvo bo potekalo v dveh tekmovalnih kategorijah (moški, ženske) in dveh
tekmovalnih disciplinah (zračna puška 10m, zračna pištola 10m).

Tekmovanje se bo začelo ob 16.30 in predvidoma končalo ob 20.30, potekalo pa bo skladno s
Pravilnikom o državnih prvenstvih Republike Slovenije SZS in pravili Mednarodne strelske
zveze (ISSF).

Za udeležbo na tekmovanju se je potrebno prijaviti na elektronski naslov
martin.strakusek@gmail.com, rok za oddajo je 8. januar 2018.

Več informacij najdete v RAZPISU.

DUP_strelstvo_2018_razpis

Brezplačni maraton vadbe

posted in: Novičke | 0

Ker zdaj v decembru pridno nalagamo maščobe na tiste dele telesa, kjer si to najmanj želimo, smo BODIFIT in Zdrava zabava kmalu po koncu praznovanj pripravili ponovni BREZPLAČNI MARATON VADBE na Štuku. Ker ga potrebujemo.

SREDA, 10. JANUAR 2018 NA ŠTUKU!

Več o tem...

OBVESTILO

posted in: Novičke | 0

Od 23.12. do vključno 2.1. odpade vsa rekreacija v Športni dvorani Vrbanska, prav tako ne bo odprta info točka Zdrave zabave. V letu 2018 pa spet vse po starih utečenih tirih.

Turnir v badmintonu in namiznem tenisu

posted in: Novičke | 0

20. decembra v Športni dvorani Vrbanska pripravljamo odprti turnir v badmintonu in namiznem tenisu. Brez prijavnine, brez omejitev.

SISTEM IGRANJA IN PRAVILA IGRE:
 • Turnir poteka po sistemu izločanja, kjer organizator pare razdeli po naključnem vzorcu. Zmagovalec posameznega para napreduje v naslednji krog, kjer igra z zmagovalcem druge para in tako dalje po sistemu piramide. Število tekem je odvisno od števila prijavljenih. Igralec, ki je zmagovalec finalne tekme turnirja posameznikov je zmagovalec turnirja. Potekala bo tudi tekma za tretje mesto. V primeru večjega števila prijav bo najprej potekal skupinski del in nato sistem izločanja.

TURNIR V BADMINTONU poteka po standardnih pravilih Mednarodne badmintonske zveze. Igra sestoji iz dveh dobljenih setov, en set traja do 21 dobljenih pik.

 1. Minimalno število prijavljenih za izvedbo tekmovanja je 8 in najvišje 16.
 2. Turnir bo potek v eni kategoriji – moški in ženske, brez starostneomejitve.
 3. Tekmovalci igrajo s plastično žogico Yonex Mavis 350 ali po dogovoru s svojo.
 4. PRIČETEK TURNIRJU BADMINTONA JE OB V SREDO, 20.12 OB 18.30 V ŠPORTNI DVORANI VRBANSKA – SREDINSKI SEKTOR
 5. Zmagovalci prejmejo pokale in praktične nagrade

 TURNIR V NAMIZNEM TENISU poteka po standardnih pravilih Namiznoteniške zveze Slovenije. Igra sestoji iz dveh dobljenih setov, en set traja do 11 dobljenih pik.

 1. Minimalno število prijavljenih za izvedbo tekmovanja je 8 in maksimalno 16..
 2. Turnir bo potekal v eni kategoriji – moški in ženske, brez starostne omejitve.
 3. Tekmovalci igrajo z žogico, ki jo priskrbi organizator.
 4. PRIČETEK TURNIRJA V NAMIZNEGA TENISA JE V SREDO, 20.12. OB 19:30 V ŠPORTNI DVORANI VRBANSKA – JUŽNI SEKTOR
 5. Zmagovalci prejmejo pokale in praktične nagrade

 • Vsak igralec je dolžan na turnir pri prinesti svojo opremo (lopar, dvoranske copate in športno opremo).
 • Turnirja bosta potekala brez uradnega sodnika, igralca štejeta točke sama. V primeru nesoglasja bo v bližini vedno predstavnik organizatorja, katerega odločitev bo veljala kot končna. Takoj po odigrani tekmovalca organizatorju javita število odigranih setov in dosežene točke.

 

Prijave zbiramo TUKAJ do 20. decembra do 17. ure.